1979 y�l�nda �EK Profil Koll. �ti. ad� alt�nda kurulan firmam�z 2005
y�l�na kadar bu isimle bir �ok yeni malzeme imalat�n� ger�ekle�tirdi.
Gaziantep'e kazand�rd���m�z ilk kesim ve e�im makinalar� ile farkl�
imalatlar yapt�k. Gaziantep de ilk olarak Antep Profili olarak bilinen
demir kap� ve pencere profilinin imalat�n� yapt�k.

2005 y�l�nda �ek Profil Ltd. �ti.nin ortakl�k yap�s�ndaki de�i�iklikten
sonra G�nalan Metal ad� alt�nda faaliyetlerine devam eden firmam�z
2005 den g�n�m�ze �elik kap�, trakt�r r�mork malzemeleri, �at�
olu�u, kepenk malzemeleri, kapal� kasa ara� profilleri ve muhtelif
e�im i�lerini yapmaktad�r.